index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast 1 Kontrast 2
 
Informacje o przedsiębiorstwie -> Struktura, organizacja

Strukturę organizacyjną Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, merytoryczny zakres działania, kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje w Spółce określa regulamin organizacyjny.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkichczynnościach sądowych i pozasądowych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

Struktura organizacyjna Sosnowieckich Wodociągów S.A. obejmuje:

-      pion Prezesa Zarządu,

-      pion Wiceprezesa Zarządu,

-      pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego,

-      pion Członka Zarządu.

 

W skład pionu Prezesa Zarządu wchodzą następujące komórki i samodzielne stanowiska organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Biuro Zarządu (DBZ),

-        Zespół ds. Prawno-organizacyjnych (DPO),

-        Dział Pracowniczo – Administracyjny (DP),

-        Zespół ds. BHP i Ppoż. (DB),

-        Stanowisko samodzielne ds. kontroli wewnętrznej (DK),

-        Stanowisko samodzielne ds. bezpieczeństwa informacji (DI),

-        Stanowisko samodzielne ds. Obrony Cywilnej (DC),

-        Zespół ds. realizacji projektów (DRP),

-        Dział Oczyszczalni Ścieków (DO),

-        Laboratorium (DL),

-        Zespół Informatyczny (DIT).

 

W skład pionu Wiceprezesa Zarządu, wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Główny Specjalista ds. Sieciowych (TS),

-        Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (TW),

-        Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (TK),

-        Dział Wykonawstwa (TR),

-        Dyspozytornia (TD),

-        Dział Techniczny i Inwestycji (TT),

-        Dział Mechaniczny (TM),

-        Dział Energetyczny (TE),

-        Zespół ds. Zamówień Publicznych (TZ).

 

Głównemu Specjaliście ds. Sieciowych podlegają bezpośrednio:

-        Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej (TW),

-        Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (TK),

-        Dział Wykonawstwa (TR),

-        Dyspozytornia (TD).

 

W skład pionu Członka Zarządu – Głównego Księgowego wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Dział Finansowo – Księgowy (FKF),

-        Dział Rozrachunków i Windykacji (FKW).

 

W skład pionu Członka Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki:

-        Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta (FES),

-        Dział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu (FEA).Kontrole

W 2017 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:
1)    oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)    oceny stanu sanitarnego przedsiębiorstwa oraz kontroli wewnętrznej jakości wody sprzedawanej mieszkańcom Sosnowca.


Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach w zakresie:
1)    umów cywilnoprawnych, zatrudniania cudzoziemców, prawidłowości danych zawartych
w informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS P IWA, zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie:
1)    przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach w zakresie:
1)    przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
2)    sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziadzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
3)    sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
4)    przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń, a decyzja ustna, wydana w wyniku kontroli PIP w Katowicach, została wykonana, o czym został poinformowany organ kontrolujący.

W 2016 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:

Urząd Miejski w Sosnowcu w zakresie:

1)        celowości ponoszenia kosztów oraz zgodności wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sosnowiec na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie:

1)        rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za marzec 2014 roku.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:

1)      oceny stanu sanitarnego przedsiębiorstwa i kontroli wewnętrznej jakości wody sprzedawanej mieszkańcom Sosnowca.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie:

1)      realizacji umowy pożyczki nr 21/2015/71/OW/ot/P z dnia 17.04.2015 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 508 852,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach: Jodłowa, Wrzosowa, Wojska Polskiego, Traugutta w Sosnowcu”;

2)      realizacji umowy pożyczki nr 278/2015/71/OW/ot/P z dnia 03.11.2015 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 5 412 778,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przebudową kolizyjnej sieci wodociągowej w dzielnicy Pogoń w ramach inwestycji „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap II”;

3)      realizacji umów:

a)    pożyczki nr 281/2015/71/OW/ot/P z dnia 03.11.2015 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2 158 175,00 zł,       

b)   pożyczki nr 7/2016/71/OW/ot/U z dnia 29.02.2016 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 76/2012/71/OW/ot/P z dnia 27.08.2012 r. w wysokości 316 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa sieci                 kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w dzielnicy Klimontów w ramach inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap II”.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie:

1)      przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

 

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach w zakresie:

1)      stwierdzenia zgodności stanu faktycznego z danymi zawartymi we wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego oraz wykonywania prawnej kontroli metrologicznej.

 

W wyniku kontroli nie wydano nakazów, a jedno wydane zalecenie zostało niezwłocznie uwzględnione w bieżącej działalności.

 

W 2017 roku w Spółce kontrole przeprowadzili:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w zakresie:
1)    oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2)    oceny stanu sanitarnego przedsiębiorstwa oraz kontroli wewnętrznej jakości wody sprzedawanej mieszkańcom Sosnowca.


Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach w zakresie:
1)    umów cywilnoprawnych, zatrudniania cudzoziemców, prawidłowości danych zawartych
w informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS P IWA, zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie:
1)    przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach w zakresie:
1)    przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
2)    sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziadzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
3)    sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
4)    przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

W wyniku kontroli nie wydano żadnych zaleceń, a decyzja ustna, wydana w wyniku kontroli PIP w Katowicach, została wykonana, o czym został poinformowany organ kontrolujący.Podmiot udostępniający informację Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Osoba i czas wytworzenia informacji Ewa Iwon 2008-03-17  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Łukasz Podsiadło 2008-03-17 12:41  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Łukasz Podsiadło 2018-07-24 11:41  Historia zmian