Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 579 474 735,90 zł i obejmują:

 

A. AKTYWA TRWAŁE

552 914 733,11

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 523 201,10

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

551 850 772,08

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

15 400,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

525 359,93

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

26 560 002,79

       

I.

Zapasy

510 134,66

II.

Należności krótkoterminowe

12 156 945,20

III.

Inwestycje krótkoterminowe

13 588 368,66

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

304 554,27

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

D. Udziały (akcje) własne     0,00

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-10 12:20:36 Robert Jarek

Edycja

2019-05-16 07:34:59 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-02 10:00:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-07-05 09:23:34 Łukasz Podsiadło

Edycja

2016-07-06 08:28:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:11:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:10:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-05-12 13:08:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-06-03 09:06:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-06-11 08:28:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-05-16 09:24:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-06-02 13:40:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:19:09 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:18:54 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

11785

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wytwarzająca informację

Beata Stankiewicz

Czas publikacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło