Majątek przedsiębiorstwa

Aktywa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 580 304 363,28 zł i obejmują:

 

A. AKTYWA TRWAŁE

536 193 335,34

       

I.

Wartości niematerialne i prawne

 707 686,61

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

534 996 918,35

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

15 400,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

473 330,38

       
       

B.

AKTYWA OBROTOWE

44 111 027,94

       

I.

Zapasy

1 060 228,11

II.

Należności krótkoterminowe

20 408 547,94

III.

Inwestycje krótkoterminowe

22 269 158,59

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

373 093,30

 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     0,00

D. Udziały (akcje) własne     0,00

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-05-16 07:34:59 Łukasz Podsiadło

Edycja

2018-07-02 10:00:07 Jakub Zarzycki

Edycja

2017-07-05 09:23:34 Łukasz Podsiadło

Edycja

2016-07-06 08:28:44 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:11:11 Jakub Zarzycki

Edycja

2015-06-25 09:10:21 Jakub Zarzycki

Edycja

2014-05-12 13:08:04 Jakub Zarzycki

Edycja

2013-06-03 09:06:08 Jakub Zarzycki

Edycja

2012-06-11 08:28:18 Jakub Zarzycki

Edycja

2011-05-16 09:24:41 Jakub Zarzycki

Edycja

2010-06-02 13:40:13 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:19:09 Łukasz Podsiadło

Edycja

2009-05-21 08:18:54 Łukasz Podsiadło

Utworzenie

Liczba odwiedzin

10599

Podmiot udostępniający informację

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czas wytworzenia informacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wytwarzająca informację

Beata Stankiewicz

Czas publikacji

2009-05-21 08:18:54

Osoba wprowadzająca informację

Łukasz Podsiadło